top of page
Search

Fersk Østfoldkommune fikk «Samhandlerprisen 2021»


Bildet: Juryformann Knut Magne Ellingsen, prosjektleder Kari Anne Dehli og årets pris på scenen i Maritim Hall. Foto: TEJ


–Årets vinner er et godt eksempel på hvordan det er mulig å få til et godt samarbeid mellom en rekke aktører. Dette har igjen ført til at kommunale rehabiliteringstjenester er blitt styrket både på tjeneste- og brukernivå, sa juryleder Knut Magne Ellingsen da han under middagen på Rehabiliterings-konferansen i Haugesund delte ut Samhandlingsprisen for 2021 til Indre Østfold kommune for prosjektet «Innovativ rehabilitering».

Prosjektleder Kari Anne Dehli hadde tatt turen vestover for å motta prisen. Hun jobber til daglig som Enhetsleder Rehabilitering, læring og friskliv Indre Østfold kommune

Ellingsen fortalte at prosjektet startet opp etter at opprinnelig sju Østfold-kommuner med til sammen 51.000 innbyggere fikk et årlig tilskudd over statsbudsjettet i årene 2016-2020 knyttet til et felles Helsehus. Målet for tilskuddene var å styrke kommunal rehabilitering, samt utvikle og prøve ut en helhetlig løsning for interkommunal rehabilitering. Det overordnede målet for Helsehuset har vært å utvikle innovative løsninger for en styrket rehabiliteringstjeneste for eierkommunene.


Økt brukermedvirkning

–Arbeidet gjennom prosjektet har ført til en samfunnsbasert rehabilitering, som igjen har ført en helhetlig tilnærming og vektlegging av person- og samfunnsperspektivet. Person-perspektivet som grunnverdi har økt brukermedvirkningen, gitt mer personorienterte mål og tiltak samt bidratt til økt deltakelse fra personen i egen rehabiliteringsprosess. I 2017 ble det opprettet et Tverrfaglig vurderingsteam (TVT). Dette teamet jobber ambulent. Det betyr at mer tverrfaglig rehabilitering med høy intensitet, kan skje i hjemmet, heter det i juryens begrunnelse, som fortsetter slik:


Når nye grupper

–Hverdagsrehabilitering er igangsatt og er under utprøving. I dette arbeidet er det også koblet på ressurser i lokalsamfunnet og bruk av moderne teknologi.

Det er bygget opp et dagtilbud med individuelle tilbud og lærings- og mestringsgrupper. Her gis det nå også tjenester til grupper som tidligere ikke hadde noe tilfredsstillende tilbud, som for eksempel personer med langvarig smerte, heter det.


Bedre samspill

Juryen påpeker også at nye innovative teknologier relevant for rehabilitering er nå gjennomført. Disse understøtter rehabiliteringen og bidrar til økt intensitet, motivasjon og egeninnsats. Samhandlingen med spesialisthelsetjenesten og andre aktører har økt. Blant disse er helseforetakene Sunnaas sykehus og sykehuset Østfold, flere utdanningsinstitu-sjoner og god kontakt med brukerne. Prosjektet har også ført til at kompetansen blant ansatte i Indre Østfold kommune på rehabilitering, er styrket. Kunnskapsbaserte tiltak er implementert og har sikret økt kvalitet på tiltakene, sa Ellingsen, svært glad for at

prosjektleder Kari Anne Dehli, hadde tatt turen over til Haugesund for å motta prisen.


Mange gevinster

I sin takketale sa Kari Anne Dehli at hovedeffekten av prosjektet er at de kommunale rehabiliteringstjenestene er styrket både på tjeneste og brukernivå. Prosjektarbeidet har bidratt til sammenhengende, koordinerte og helhetli-ge forløp.

–Kommunen kan med dette ta økt ansvar for rehabilitering og mer rehabilitering kan skje i hjemmet. Tjenesten styrker personers mulighet til å opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske og/eller psykiske mestringsevne. Kost- nytte analyser viser at den samlede tjenesten bidrar til å forebygge og utsette behovet for kompenserende tjenester, sa hun og slo fast at uten tett samhandling og samarbeid med fagmiljøer nasjonalt og lokalt, brukerorganisasjoner, brukere og spesialisthelsetjenesten samt fag-/interesseorganisasjoner hadde de ikke klart å nå prosjektets målsettinger.

–Å kunne dokumentere effekt av rehabiliteringen har understøttet en dreining fra pleie og omsorg til rehabilitering, og økte ressurser til rehabiliteringstjenesten i kommunen, sa hun og fikk overrakt et ferskt grafisk trykk av Karmøykunstneren Roald Tellnes omgitt av heftig applaus fra de 200 konferansedeltakerne i salen.


Fakta:


· Bakgrunnen for prisen er Samhandlingsreformen som trådte i kraft den 01.01.2012. Samhandlingsreformen ga kommunene ansvaret for å sørge for innbyggenes behov for helsetjenester, uavhengig om tjenestetilbudet leveres av kommunen eller spesialisthelsetjenesten. Folkets Gave ønsker å understøtte dette viktige arbeidet med å dele ut en årlig pris til gode prosjekter. En egen jury følger utviklingen i feltet.


· Da pengene til prosjektet «Innovativ rehabiliterung» ble gitt til årets vinnerprosjekt fra og med 2016, var eierne av Helsehuset kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. Senere er fem av disse kommunene slått sammen til Indre Østfold kommune. Etter kommunesammenslåingen i 2020 har prosjektet vært en del av enhet Rehabilitering, læring og friskliv i Indre Østfold kommune.


43 views0 comments

Comments


bottom of page