top of page
Search

–Flott at dere fortsetter å utfordre Helse-Norge!

Updated: Aug 4, 2021


–Det er flott at Folkets Gave holder rehabiliterings- og habilterings-fanene høyt og på nytt utfordrer Helse-Norge. Det er grundig dokumentert at utviklingen på rehabiliteringsfeltet ikke har hatt nødvendig prioritet, sier Stener Kvinnsland.

Den for lengst utflyttede haugesunderen blir en sentral aktør både på årets Rehabiliteringskonferanse og den påfølgende Fagdagen. Nå er han pensjonist, men han har bak seg en omfattende karriere som lege, helseleder og mye benyttet ekspert for norske helsemyndigheter, sist som leder av Koronakommisjonen. (Se egen karriereoversikt). Kvinnsland mener at Folkets Gave går i og fyller fotsporene til sanitetskvinnene i Haugesund som på 60- og 70-tallet gjorde en kjempeinnsats for å løfte revmatismesaken og rehabiliteringsbehovene knyttet til disse og beslektede pasientgrupper.


Er bygget ned

–Situasjonen i dag er at rehabiliteringstilbudet er bygget ned i spesialisthelse-tjenesten uten at det er bygget tilsvarende opp i primærhelsetjenesten. Det er betydelig uønsket variasjon i tilbudet både mellom sykehus og mellom kommuner og henvisningspraksisen er for tilfeldig, sier Kvinnsland og ser mørke skyer på himmelen over landets helsetjeneste fordi antallet eldre øker og antallet eldre med sammensatte, kroniske helseproblemer øker. Det er i dag for lite ressurser og kompetanse i kommune- og i spesialisthelsetjenesten og både de politiske og faglige myndighetene sliter med prioriteringene.

–På den annen side er vi i en svært krevende situasjon fordi vi må erkjenne at en behovsdekning innen rehabiliteringsfeltet vil bli svært kostbart. Selv om det pågår en rivende utvikling innen medisinsk forskning, teknologi og digitalisering, er det langt fram. Ikke desto mindre er det viktig å holde fanen høyt. Folkets Gave har et rett og høyaktuelt budskap, og årets konferanse fortjener derfor bred oppslutning, slår han fast.


Treffer godt

Samtidig legger han til at også konferansens del-tema «Blir det noensinne normalt igjen?» treffer godt. Pandemien kommer til å få langsiktige virkninger for hele helsevesenet og stille oss overfor nye utfordringer spesielt blant pasientgruppene med kroniske lidelser.

–Med en så stor andel av befolkningen vaksinert, er den umiddelbare faren her i Norge over og de mest risikoutsatte pasientgruppene er godt hjulpet. Men sannsynligheten er stor for at vi blir tvunget til å videreføre vaksineringene for å takle nye corona-varianter. Jeg ser fram til en god diskusjon om dette i Haugesund, sier den nylig avgåtte lederen av Koronakommisjonen.

 

Omfattende karrriere

  • · Etter å ha tatt artium på Skeisvang vgs, avla Kvinnsland den medisinsk embedseksamen i 1973 i Bergen. I 1980 tok han medisinsk doktorgrad også i Bergen. Han ble spesialist onkologi i 1986. Samme år ble han professor i Trondheim. I perioden fra 1987 til 1991 var han avdelingsoverlege ved kreftavdelingen ved Regionsykehuset i Trondheim. Han var professor ved Universitetet i Trondheim i samme periode. I 1992 flyttet han til Oslo og ble overlege ved Det Norske Radiumhospital, avdeling for medisinsk onkologi.

  • · I 1995 flyttet han til Italia og ble forskningsdirektør i Pharmacia. I slutten av 1996 ble han uenig i bedriftens strategi og flyttet hjem til Norge. Han gikk da inn i stillingen som avdelingsoverlege ved Det Norske Radiumhospital. Ved Universitetet i Oslo var han professor II i perioden fra 1996 til 2000.

  • · Kvinnsland var styreleder i Den Norske Kreftforening fra 1992 til 2000. I 2000 ble han generalsekretær i den internasjonale kreftunion UiCC. I 2002 ble han leder ved onkologiavdelingen ved Haukeland universitetssykehus. Han hadde denne stillingen til 2003 da han ble visedirektør i Helse Bergen. I 2006 ble han utnevnt til direktør i Helse Bergen.

  • · I 2013 ble han kåret til årets helseleder. I begrunnelsen heter det blant annet at «Kvinnsland er en svært kunnskapsrik og analytisk leder med forstand, klokskap og stor arbeidskapasitet.»[3] Det ble videre bemerket at han som la han vekt på arbeidsmiljøet og verdsatte vernetjenestens bidrag til arbeidsmiljøet.

  • · I 2017 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.

  • · Den 24. april 2020 ble Kvinnsland oppnevnt som leder for Koronakommisjonen, en granskningskommisjon for vurdering av norske myndigheters håndtering av koronaviruspandemien. Kvinnsland la fram Koronakommisjonens første rapport 14. april 2021 og sluttet deretter i kommisjonen.

23 views0 comments

Comments


bottom of page