top of page
Search

Rehabiliterings- og helsekonferansen 2023 - en viktig helsepolitisk møteplass
Åge Gjøsæter

Styremedlem Stiftelsen Folkets Gave

24. og 25. august arrangeres Rehabiliterings- og helsekonferansen 2023, for 13. gang.

Konferansens målsetning er å være en møteplass som skal bidra til relasjonsbygging og

kontaktskaping mellom nasjonale og lokale helsepolitikere, fagfolk innenfor ulike deler av

helsevesenet, og, ikke minst, brukere av helse- og omsorgstjenester. Konferansen setter

samtidig Haugesundsregionen på det nasjonale kartet innenfor helse- og omsorgsområdet.

Det norske helsevesenet står overfor utfordringer på flere områder. Behovet for helse- og

omsorgstjenester er på mange måter er umettelig og vil sannsynligvis også øke i tiden

framover, blant annet på grunn en økende andel eldre i samfunnet. Samtidig rapporteres det

om ansatte som har lange vakter og ekstreme arbeidstidsordninger uten at det er rom for å

rekruttere flere innenfor etablerte budsjettrammer. Fastlegeordningen er krise, og i enkelte

kommuner rapporteres det om at 60-70 % av befolkningen ikke har fastlege. Dessuten

blusser ideologiske konflikter relatert til om helse- og omsorgstjenester skal være et offentlig

ansvar som ikke skal overlates til private aktører, opp med jevne mellomrom.

Utfordringene som det norske helsevesenet står overfor, tilsier at det er viktig å skape

samhandlingsarenaer hvor sentrale aktører innenfor helse- og omsorgsområdet møtes for å

etablere felles forståelse for kritiske forhold innenfor ulike helse- og omsorgsområder.

Fundamentet for felles forståelse er diskusjoner og samtaler hvor politikere, fagfolk og

brukere av helsetjenester sammen skaper ny mening og forståelse som grunnlag for

omforente beslutninger om kortsiktige og langsiktige tiltak for å møte utfordringene.

På konferansen vil utfordringer innenfor helsevesenet bli adressert sett fra nasjonale og

lokale politikeres ståsted, fra fagfolk innenfor helsevesenets ståsted, samt fra brukere og

pårørendes ståsted. Fra sentralt politisk hold vil det være innlegg fra representant fra

regjeringen, samt fra representanter fra Høyre, FrP og SV. Fra lokalt kommunalt hold vil tre

ordførere i posisjon samt tre lokalpolitikere i opposisjon, gi uttrykk for hvor skoen særlig

trykker sett fra deres ståsted. Fra helsefaglig hold vil det bli innlegg fra ledere og ansatte

innenfor helsevesenet, samt fra brukere, pasienter og pårørende. I tillegg vil det bli eget

helsefaglig innlegg om private aktører i helse- og omsorgstjenestene.

Brukerne og deres pårørende har ikke alltid vært en vært like hørbare som aktører innenfor

helseområdet, men kan være en viktig ressurs i helse- og rehabiliteringsprosesser, som

spesialister på egen sykdomshistorie. Som brukere kan en dessuten gjerne ha behov for

tverrfaglige helsetjenester, men kan kanskje bli sittende i spagat mellom ulike fagprofesjoner

innenfor helsevesenet. Da kan det være en fordel å ha brukerorganisasjoner innenfor

aktuelle sykdomsområder i ryggen som kan gi nødvendig støtte og bistand.

Brukerorganisasjoner innenfor ulike helseregioner og helseområder må derfor sikres gode og


likeverdige rammebetingelser som gjør det mulig å yte nødvendig bistand til brukere og

pårørende som har behov for det.

Rehabiliterings- og helsekonferanser hvor nasjonale og lokale politikere, fagfolk innenfor

ulike deler av helsevesenet samt brukere og pårørende møtes for å diskutere og samtale om

utfordringer og tiltak, er imidlertid bare første steg på veien mot å utvikle best mulige helse-

og omsorgstjenester. Prat må omsettes til handlinger, som igjen fører til resultater. Gode

intensjoner må omsettes til konkret tiltak i den praktiske hverdagen innenfor helsevesenet.

Her har helseforetakene et særlig ansvar, som grunnpilarer innenfor det norske

helsevesenet.

På konferansen vil Helse Fonna presentere utfordringer som helsefellesskapet står overfor,

hvordan ulike helsetjenester organiseres og hva som vil være prioriterte pasientgrupper. I

tillegg vil faglige samarbeidsutvalg som er etablert, presentere forslag til tiltak for å sikre

gode pasientforløp og sømløse overganger mellom helseforetaket og de 16 kommunene

innenfor Helse Fonna-regionen. I presentasjonene vil det bli rettet særlig oppmerksomhet

mot pasienter med flere kroniske lidelse, personer med alvorlige psykiske lidelser og

rusproblemer, tjenester til barn og unge, samt utfordringer som følge av økende antall

skrøpelige eldre.

For at den årlige rehabiliterings- og helsekonferansen skal oppleves som relevant å delta på

for travle politikere og fagfolk samt brukere og deres pårørende, må temaene som det settes

søkelys på være tidsaktuelle. Sentrale og kritiske utfordringer som vi som samfunn til enhver

tid står overfor innenfor ulike helse- og omsorgsområder, må adresseres. En utfordring som i

den sammenheng sannsynligvis vil bli mer aktuell i tiden framover, er forbyggende

helsearbeid og folkehelse. Som befolkning må vi i større grad mobiliseres til å mestre egen

helse- og livssituasjon som følge av at behovet for helse- og omsorgstjenester ikke vil kunne

dekkes fullt innenfor alle områder. Samtidig må arbeidet med å sikre best mulige helse- og

omsorgstjenester for de som har behov for det, fortsette med full styrke.

Stiftelsen Folkets Gave står også i år som arrangør av konferansen. Stiftelsen ble opprinnelig

etablert for å samle inn midler til kjøp av MR-maskiner til Revmatismesykehuset i

Haugesund. I dag er Folkets Gaves hovedfunksjon å ivareta sekretariatsfunksjonen for

brukerorganisasjonene i Helse Fonna, og i tillegg å arrangere den årlige rehabiliterings- og

helsekonferansen.

103 views0 comments

Commentaires


bottom of page